NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Matthew 18:12-13

18:12 ti <5101> umin <5213> dokei <1380> (5719) ean <1437> genhtai <1096> (5638) tini <5100> anyrwpw <444> ekaton <1540> probata <4263> kai <2532> planhyh <4105> (5686) en <1520> ex <1537> autwn <846> ouci <3780> afhsei <863> (5692) ta <3588> enenhkonta <1768> ennea <1767> epi <1909> ta <3588> orh <3735> kai <2532> poreuyeiv <4198> (5679) zhtei <2212> (5719) to <3588> planwmenon <4105> (5746)

18:13 kai <2532> ean <1437> genhtai <1096> (5638) eurein <2147> (5629) auto <846> amhn <281> legw <3004> (5719) umin <5213> oti <3754> cairei <5463> (5719) ep <1909> autw <846> mallon <3123> h <2228> epi <1909> toiv <3588> enenhkonta <1768> ennea <1767> toiv <3588> mh <3361> peplanhmenoiv <4105> (5772)TIP #09: Tell your friends ... become a ministry partner ... use the NET Bible on your site. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org