NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Matthew 17:3-4

17:3 kai <2532> idou <2400> (5628) wfyh <3708> (5681) autoiv <846> mwushv <3475> kai <2532> hliav <2243> sullalountev <4814> (5723) met <3326> autou <846>

17:4 apokriyeiv <611> (5679) de <1161> o <3588> petrov <4074> eipen <2036> (5627) tw <3588> ihsou <2424> kurie <2962> kalon <2570> estin <1510> (5748) hmav <2248> wde <5602> einai <1510> (5750) ei <1487> yeleiv <2309> (5719) poihsw <4160> (5692) wde <5602> treiv <5140> skhnav <4633> soi <4671> mian <1520> kai <2532> mwusei <3475> mian <1520> kai <2532> hlia <2243> mian <1520>TIP #18: Strengthen your daily devotional life with NET Bible Daily Reading Plan. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org