NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Matthew 13:3

13:3 kai <2532> elalhsen <2980> (5656) autoiv <846> polla <4183> en <1722> parabolaiv <3850> legwn <3004> (5723) idou <2400> (5628) exhlyen <1831> (5627) o <3588> speirwn <4687> (5723) tou <3588> speirein <4687> (5721)

Matthew 13:24

13:24 allhn <243> parabolhn <3850> pareyhken <3908> (5656) autoiv <846> legwn <3004> (5723) wmoiwyh <3666> (5681) h <3588> basileia <932> twn <3588> ouranwn <3772> anyrwpw <444> speiranti <4687> (5660) kalon <2570> sperma <4690> en <1722> tw <3588> agrw <68> autou <846>TIP #07: Use the Discovery Box to further explore word(s) and verse(s). [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org