NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Matthew 12:48-50

12:48 o <3588> de <1161> apokriyeiv <611> (5679) eipen <2036> (5627) tw <3588> legonti <3004> (5723) autw <846> tiv <5101> estin <1510> (5748) h <3588> mhthr <3384> mou <3450> kai <2532> tinev <5101> eisin <1510> (5748) oi <3588> adelfoi <80> mou <3450>

12:49 kai <2532> ekteinav <1614> (5660) thn <3588> ceira <5495> [autou] <846> epi <1909> touv <3588> mayhtav <3101> autou <846> eipen <2036> (5627) idou <2400> (5628) h <3588> mhthr <3384> mou <3450> kai <2532> oi <3588> adelfoi <80> mou <3450>

12:50 ostiv <3748> gar <1063> an <302> poihsh <4160> (5661) to <3588> yelhma <2307> tou <3588> patrov <3962> mou <3450> tou <3588> en <1722> ouranoiv <3772> autov <846> mou <3450> adelfov <80> kai <2532> adelfh <79> kai <2532> mhthr <3384> estin <1510> (5748)TIP #17: Navigate the Study Dictionary using word-wheel index or search box. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org