NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Matthew 12:31-32

12:31 dia <1223> touto <5124> legw <3004> (5719) umin <5213> pasa <3956> amartia <266> kai <2532> blasfhmia <988> afeyhsetai <863> (5701) toiv <3588> anyrwpoiv <444> h <3588> de <1161> tou <3588> pneumatov <4151> blasfhmia <988> ouk <3756> afeyhsetai <863> (5701)

12:32 kai <2532> ov <3739> ean <1437> eiph <3004> (5632) logon <3056> kata <2596> tou <3588> uiou <5207> tou <3588> anyrwpou <444> afeyhsetai <863> (5701) autw <846> ov <3739> d <1161> an <302> eiph <3004> (5632) kata <2596> tou <3588> pneumatov <4151> tou <3588> agiou <40> ouk <3756> afeyhsetai <863> (5701) autw <846> oute <3777> en <1722> toutw <5129> tw <3588> aiwni <165> oute <3777> en <1722> tw <3588> mellonti <3195> (5723)TIP #23: Use the Download Page to copy the NET Bible to your desktop or favorite Bible Software. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org