NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Matthew 10:5-8

10:5 toutouv <5128> touv <3588> dwdeka <1427> apesteilen <649> (5656) o <3588> ihsouv <2424> paraggeilav <3853> (5660) autoiv <846> legwn <3004> (5723) eiv <1519> odon <3598> eynwn <1484> mh <3361> apelyhte <565> (5632) kai <2532> eiv <1519> polin <4172> samareitwn <4541> mh <3361> eiselyhte <1525> (5632)

10:6 poreuesye <4198> (5737) de <1161> mallon <3123> prov <4314> ta <3588> probata <4263> ta <3588> apolwlota <622> (5756) oikou <3624> israhl <2474>

10:7 poreuomenoi <4198> (5740) de <1161> khrussete <2784> (5720) legontev <3004> (5723) oti <3754> hggiken <1448> (5758) h <3588> basileia <932> twn <3588> ouranwn <3772>

10:8 asyenountav <770> (5723) yerapeuete <2323> (5720) nekrouv <3498> egeirete <1453> (5720) leprouv <3015> kayarizete <2511> (5720) daimonia <1140> ekballete <1544> (5720) dwrean <1432> elabete <2983> (5627) dwrean <1432> dote <1325> (5628)TIP #26: To open links on Discovery Box in a new window, use the right click. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org