NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Matthew 10:29-31

10:29 ouci <3780> duo <1417> strouyia <4765> assariou <787> pwleitai <4453> (5743) kai <2532> en <1520> ex <1537> autwn <846> ou <3756> peseitai <4098> (5695) epi <1909> thn <3588> ghn <1093> aneu <427> tou <3588> patrov <3962> umwn <5216>

10:30 umwn <5216> de <1161> kai <2532> ai <3588> tricev <2359> thv <3588> kefalhv <2776> pasai <3956> hriymhmenai <705> (5772) eisin <1510> (5748)

10:31 mh <3361> oun <3767> fobeisye <5399> (5737) pollwn <4183> strouyiwn <4765> diaferete <1308> (5719) umeiv <5210>TIP #15: To dig deeper, please read related articles at bible.org (via Articles Tab). [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org