NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Matthew 10:21-22

10:21 paradwsei <3860> (5692) de <1161> adelfov <80> adelfon <80> eiv <1519> yanaton <2288> kai <2532> pathr <3962> teknon <5043> kai <2532> epanasthsontai <1881> (5695) tekna <5043> epi <1909> goneiv <1118> kai <2532> yanatwsousin <2289> (5692) autouv <846>

10:22 kai <2532> esesye <1510> (5704) misoumenoi <3404> (5746) upo <5259> pantwn <3956> dia <1223> to <3588> onoma <3686> mou <3450> o <3588> de <1161> upomeinav <5278> (5660) eiv <1519> telov <5056> outov <3778> swyhsetai <4982> (5701)

Matthew 10:35-36

10:35 hlyon <2064> (5627) gar <1063> dicasai <1369> (5658) anyrwpon <444> kata <2596> tou <3588> patrov <3962> autou <846> kai <2532> yugatera <2364> kata <2596> thv <3588> mhtrov <3384> authv <846> kai <2532> numfhn <3565> kata <2596> thv <3588> penyerav <3994> authv <846>

10:36 kai <2532> ecyroi <2190> tou <3588> anyrwpou <444> oi <3588> oikiakoi <3615> autou <846>TIP #04: Try using range (OT and NT) to better focus your searches. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org