NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Matthew 10:1

10:1 kai <2532> proskalesamenov <4341> (5666) touv <3588> dwdeka <1427> mayhtav <3101> autou <846> edwken <1325> (5656) autoiv <846> exousian <1849> pneumatwn <4151> akayartwn <169> wste <5620> ekballein <1544> (5721) auta <846> kai <2532> yerapeuein <2323> (5721) pasan <3956> noson <3554> kai <2532> pasan <3956> malakian <3119>

Matthew 10:8

10:8 asyenountav <770> (5723) yerapeuete <2323> (5720) nekrouv <3498> egeirete <1453> (5720) leprouv <3015> kayarizete <2511> (5720) daimonia <1140> ekballete <1544> (5720) dwrean <1432> elabete <2983> (5627) dwrean <1432> dote <1325> (5628)TIP #09: Tell your friends ... become a ministry partner ... use the NET Bible on your site. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org