NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Mark 8:22-26

8:22 kai <2532> ercontai <2064> (5736) eiv <1519> bhysaidan <966> kai <2532> ferousin <5342> (5719) autw <846> tuflon <5185> kai <2532> parakalousin <3870> (5719) auton <846> ina <2443> autou <846> aqhtai <680> (5672)

8:23 kai <2532> epilabomenov <1949> (5637) thv <3588> ceirov <5495> tou <3588> tuflou <5185> exhnegken <1627> (5656) auton <846> exw <1854> thv <3588> kwmhv <2968> kai <2532> ptusav <4429> (5660) eiv <1519> ta <3588> ommata <3659> autou <846> epiyeiv <2007> (5631) tav <3588> ceirav <5495> autw <846> ephrwta <1905> (5707) auton <846> ei <1487> ti <5100> blepeiv <991> (5719)

8:24 kai <2532> anableqav <308> (5660) elegen <3004> (5707) blepw <991> (5719) touv <3588> anyrwpouv <444> oti <3754> wv <5613> dendra <1186> orw <3708> (5719) peripatountav <4043> (5723)

8:25 eita <1534> palin <3825> eyhken <5087> (5656) tav <3588> ceirav <5495> epi <1909> touv <3588> ofyalmouv <3788> autou <846> kai <2532> diebleqen <1227> (5656) kai <2532> apekatesth <600> (5656) kai <2532> eneblepen <1689> (5707) thlaugwv <5081> apanta <537>

8:26 kai <2532> apesteilen <649> (5656) auton <846> eiv <1519> oikon <3624> autou <846> legwn <3004> (5723) mhde <3366> eiv <1519> thn <3588> kwmhn <2968> eiselyhv <1525> (5632)TIP #17: Navigate the Study Dictionary using word-wheel index or search box. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org