NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Mark 8:11

8:11 kai <2532> exhlyon <1831> (5627) oi <3588> farisaioi <5330> kai <2532> hrxanto <756> (5662) suzhtein <4802> (5721) autw <846> zhtountev <2212> (5723) par <3844> autou <846> shmeion <4592> apo <575> tou <3588> ouranou <3772> peirazontev <3985> (5723) auton <846>TIP #11: Use Fonts Page to download/install fonts if Greek or Hebrew texts look funny. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org