NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Mark 7:34-37

7:34 kai <2532> anableqav <308> (5660) eiv <1519> ton <3588> ouranon <3772> estenaxen <4727> (5656) kai <2532> legei <3004> (5719) autw <846> effaya <2188> o <3739> estin <1510> (5748) dianoicyhti <1272> (5682)

7:35 kai <2532> hnoighsan <455> (5648) autou <846> ai <3588> akoai <189> kai <2532> eluyh <3089> (5681) o <3588> desmov <1199> thv <3588> glwsshv <1100> autou <846> kai <2532> elalei <2980> (5707) orywv <3723>

7:36 kai <2532> diesteilato <1291> (5668) autoiv <846> ina <2443> mhdeni <3367> legwsin <3004> (5725) oson <3745> de <1161> autoiv <846> diestelleto <1291> (5710) autoi <846> mallon <3123> perissoteron <4054> ekhrusson <2784> (5707)

7:37 kai <2532> uperperisswv <5249> exeplhssonto <1605> (5712) legontev <3004> (5723) kalwv <2573> panta <3956> pepoihken <4160> (5758) kai <2532> touv <3588> kwfouv <2974> poiei <4160> (5719) akouein <191> (5721) kai <2532> alalouv <216> lalein <2980> (5721)TIP #17: Navigate the Study Dictionary using word-wheel index or search box. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org