NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Mark 5:5-6

5:5 kai <2532> dia <1223> pantov <3956> nuktov <3571> kai <2532> hmerav <2250> en <1722> toiv <3588> mnhmasin <3418> kai <2532> en <1722> toiv <3588> oresin <3735> hn <1510> (5713) krazwn <2896> (5723) kai <2532> katakoptwn <2629> (5723) eauton <1438> liyoiv <3037>

5:6 kai <2532> idwn <1492> (5631) ton <3588> ihsoun <2424> apo <575> makroyen <3113> edramen <5143> (5627) kai <2532> prosekunhsen <4352> (5656) auton <846>TIP #15: To dig deeper, please read related articles at bible.org (via Articles Tab). [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org