NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Mark 1:30-31

1:30 h <3588> de <1161> penyera <3994> simwnov <4613> katekeito <2621> (5711) puressousa <4445> (5723) kai <2532> euyuv <2117> legousin <3004> (5719) autw <846> peri <4012> authv <846>

1:31 kai <2532> proselywn <4334> (5631) hgeiren <1453> (5656) authn <846> krathsav <2902> (5660) thv <3588> ceirov <5495> kai <2532> afhken <863> (5656) authn <846> o <3588> puretov <4446> kai <2532> dihkonei <1247> (5707) autoiv <846>TIP #11: Use Fonts Page to download/install fonts if Greek or Hebrew texts look funny. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org