NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Mark 1:19

1:19 kai <2532> probav <4260> (5631) oligon <3641> eiden <1492> (5627) iakwbon <2385> ton <3588> tou <3588> zebedaiou <2199> kai <2532> iwannhn <2491> ton <3588> adelfon <80> autou <846> kai <2532> autouv <846> en <1722> tw <3588> ploiw <4143> katartizontav <2675> (5723) ta <3588> diktua <1350>

Mark 1:29

1:29 kai <2532> euyuv <2117> ek <1537> thv <3588> sunagwghv <4864> exelyontev <1831> (5631) hlyon <2064> (5627) eiv <1519> thn <3588> oikian <3614> simwnov <4613> kai <2532> andreou <406> meta <3326> iakwbou <2385> kai <2532> iwannou <2491>TIP #25: What tip would you like to see included here? Click "To report a problem/suggestion" on the bottom of page and tell us. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org