NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Mark 14:36

14:36 kai <2532> elegen <3004> (5707) abba <5> o <3588> pathr <3962> panta <3956> dunata <1415> soi <4671> parenegke <3911> (5628) to <3588> pothrion <4221> touto <5124> ap <575> emou <1700> all <235> ou <3756> ti <5101> egw <1473> yelw <2309> (5719) alla <235> ti <5101> su <4771>

Mark 14:39

14:39 kai <2532> palin <3825> apelywn <565> (5631) proshuxato <4336> (5662) [ton <3588> auton <846> logon <3056> eipwn] <2036> (5631)TIP #06: On Bible View and Passage View, drag the yellow bar to adjust your screen. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org