NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Mark 13:24-25

13:24 alla <235> en <1722> ekeinaiv <1565> taiv <3588> hmeraiv <2250> meta <3326> thn <3588> yliqin <2347> ekeinhn <1565> o <3588> hliov <2246> skotisyhsetai <4654> (5701) kai <2532> h <3588> selhnh <4582> ou <3756> dwsei <1325> (5692) to <3588> feggov <5338> authv <846>

13:25 kai <2532> oi <3588> asterev <792> esontai <1510> (5704) ek <1537> tou <3588> ouranou <3772> piptontev <4098> (5723) kai <2532> ai <3588> dunameiv <1411> ai <3588> en <1722> toiv <3588> ouranoiv <3772> saleuyhsontai <4531> (5701)TIP #02: Try using wildcards "*" or "?" for b?tter wor* searches. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org