NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Mark 12:35-37

12:35 kai <2532> apokriyeiv <611> (5679) o <3588> ihsouv <2424> elegen <3004> (5707) didaskwn <1321> (5723) en <1722> tw <3588> ierw <2411> pwv <4459> legousin <3004> (5719) oi <3588> grammateiv <1122> oti <3754> o <3588> cristov <5547> uiov <5207> dauid <1138> estin <1510> (5748)

12:36 autov <846> dauid <1138> eipen <3004> (5627) en <1722> tw <3588> pneumati <4151> tw <3588> agiw <40> eipen <3004> (5627) kuriov <2962> tw <3588> kuriw <2962> mou <3450> kayou <2521> (5737) ek <1537> dexiwn <1188> mou <3450> ewv <2193> an <302> yw <5087> (5632) touv <3588> ecyrouv <2190> sou <4675> upokatw <5270> twn <3588> podwn <4228> sou <4675>

12:37 autov <846> dauid <1138> legei <3004> (5719) auton <846> kurion <2962> kai <2532> poyen <4159> autou <846> estin <1510> (5748) uiov <5207> kai <2532> o <3588> poluv <4183> oclov <3793> hkouen <191> (5707) autou <846> hdewv <2234>TIP #08: Use the Strong Number links to learn about the original Hebrew and Greek text. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org