NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Mark 12:31-34

12:31 deutera <1208> auth <846> agaphseiv <25> (5692) ton <3588> plhsion <4139> sou <4675> wv <5613> seauton <4572> meizwn <3187> toutwn <5130> allh <243> entolh <1785> ouk <3756> estin <1510> (5748)

12:32 eipen <2036> (5627) autw <846> o <3588> grammateuv <1122> kalwv <2573> didaskale <1320> ep <1909> alhyeiav <225> eipev <3004> (5627) oti <3754> eiv <1520> estin <1510> (5748) kai <2532> ouk <3756> estin <1510> (5748) allov <243> plhn <4133> autou <846>

12:33 kai <2532> to <3588> agapan <25> (5721) auton <846> ex <1537> olhv <3650> kardiav <2588> kai <2532> ex <1537> olhv <3650> thv <3588> sunesewv <4907> kai <2532> ex <1537> olhv <3650> thv <3588> iscuov <2479> kai <2532> to <3588> agapan <25> (5721) ton <3588> plhsion <4139> wv <5613> eauton <1438> perissoteron <4054> estin <1510> (5748) pantwn <3956> twn <3588> olokautwmatwn <3646> kai <2532> yusiwn <2378>

12:34 kai <2532> o <3588> ihsouv <2424> idwn <1492> (5631) auton <846> oti <3754> nounecwv <3562> apekriyh <611> (5662) eipen <2036> (5627) autw <846> ou <3756> makran <3112> [ei] <1510> (5748) apo <575> thv <3588> basileiav <932> tou <3588> yeou <2316> kai <2532> oudeiv <3762> ouketi <3765> etolma <5111> (5707) auton <846> eperwthsai <1905> (5658)TIP #11: Use Fonts Page to download/install fonts if Greek or Hebrew texts look funny. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org