NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Mark 12:29-30

12:29 apekriyh <611> (5662) o <3588> ihsouv <2424> oti <3754> prwth <4413> estin <1510> (5748) akoue <191> (5720) israhl <2474> kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> hmwn <2257> kuriov <2962> eiv <1520> estin <1510> (5748)

12:30 kai <2532> agaphseiv <25> (5692) kurion <2962> ton <3588> yeon <2316> sou <4675> ex <1537> olhv <3650> kardiav <2588> sou <4675> kai <2532> ex <1537> olhv <3650> thv <3588> quchv <5590> sou <4675> kai <2532> ex <1537> olhv <3650> thv <3588> dianoiav <1271> sou <4675> kai <2532> ex <1537> olhv <3650> thv <3588> iscuov <2479> sou <4675>

Mark 12:33

12:33 kai <2532> to <3588> agapan <25> (5721) auton <846> ex <1537> olhv <3650> kardiav <2588> kai <2532> ex <1537> olhv <3650> thv <3588> sunesewv <4907> kai <2532> ex <1537> olhv <3650> thv <3588> iscuov <2479> kai <2532> to <3588> agapan <25> (5721) ton <3588> plhsion <4139> wv <5613> eauton <1438> perissoteron <4054> estin <1510> (5748) pantwn <3956> twn <3588> olokautwmatwn <3646> kai <2532> yusiwn <2378>TIP #19: Use the Study Dictionary to learn and to research all aspects of 20,000+ terms/words. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org