NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Mark 10:32-33

10:32 hsan <1510> (5713) de <1161> en <1722> th <3588> odw <3598> anabainontev <305> (5723) eiv <1519> ierosoluma <2414> kai <2532> hn <1510> (5713) proagwn <4254> (5723) autouv <846> o <3588> ihsouv <2424> kai <2532> eyambounto <2284> (5712) oi <3588> de <1161> akolouyountev <190> (5723) efobounto <5399> (5711) kai <2532> paralabwn <3880> (5631) palin <3825> touv <3588> dwdeka <1427> hrxato <756> (5662) autoiv <846> legein <3004> (5721) ta <3588> mellonta <3195> (5723) autw <846> sumbainein <4819> (5721)

10:33 oti <3754> idou <2400> (5628) anabainomen <305> (5719) eiv <1519> ierosoluma <2414> kai <2532> o <3588> uiov <5207> tou <3588> anyrwpou <444> paradoyhsetai <3860> (5701) toiv <3588> arciereusin <749> kai <2532> toiv <3588> grammateusin <1122> kai <2532> katakrinousin <2632> (5692) auton <846> yanatw <2288> kai <2532> paradwsousin <3860> (5692) auton <846> toiv <3588> eynesin <1484>TIP #06: On Bible View and Passage View, drag the yellow bar to adjust your screen. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org