NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Luke 2:16-20

2:16 kai <2532> hlyan <2064> (5627) speusantev <4692> (5660) kai <2532> aneuran <429> (5627) thn <3588> te <5037> mariam <3137> kai <2532> ton <3588> iwshf <2501> kai <2532> to <3588> brefov <1025> keimenon <2749> (5740) en <1722> th <3588> fatnh <5336>

2:17 idontev <1492> (5631) de <1161> egnwrisan <1107> (5656) peri <4012> tou <3588> rhmatov <4487> tou <3588> lalhyentov <2980> (5685) autoiv <846> peri <4012> tou <3588> paidiou <3813> toutou <5127>

2:18 kai <2532> pantev <3956> oi <3588> akousantev <191> (5660) eyaumasan <2296> (5656) peri <4012> twn <3588> lalhyentwn <2980> (5685) upo <5259> twn <3588> poimenwn <4166> prov <4314> autouv <846>

2:19 h <3588> de <1161> maria <3137> panta <3956> sunethrei <4933> (5707) ta <3588> rhmata <4487> tauta <5023> sumballousa <4820> (5723) en <1722> th <3588> kardia <2588> authv <846>

2:20 kai <2532> upestreqan <5290> (5656) oi <3588> poimenev <4166> doxazontev <1392> (5723) kai <2532> ainountev <134> (5723) ton <3588> yeon <2316> epi <1909> pasin <3956> oiv <3739> hkousan <191> (5656) kai <2532> eidon <1492> (5627) kaywv <2531> elalhyh <2980> (5681) prov <4314> autouv <846>TIP #17: Navigate the Study Dictionary using word-wheel index or search box. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org