NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Luke 16:8-12

16:8 kai <2532> ephnesen <1867> (5656) o <3588> kuriov <2962> ton <3588> oikonomon <3623> thv <3588> adikiav <93> oti <3754> fronimwv <5430> epoihsen <4160> (5656) oti <3754> oi <3588> uioi <5207> tou <3588> aiwnov <165> toutou <5127> fronimwteroi <5429> uper <5228> touv <3588> uiouv <5207> tou <3588> fwtov <5457> eiv <1519> thn <3588> genean <1074> thn <3588> eautwn <1438> eisin <1510> (5748)

16:9 kai <2532> egw <1473> umin <5213> legw <3004> (5719) eautoiv <1438> poihsate <4160> (5657) filouv <5384> ek <1537> tou <3588> mamwna <3126> thv <3588> adikiav <93> ina <2443> otan <3752> ekliph <1587> (5632) dexwntai <1209> (5667) umav <5209> eiv <1519> tav <3588> aiwniouv <166> skhnav <4633>

16:10 o <3588> pistov <4103> en <1722> elacistw <1646> kai <2532> en <1722> pollw <4183> pistov <4103> estin <1510> (5748) kai <2532> o <3588> en <1722> elacistw <1646> adikov <94> kai <2532> en <1722> pollw <4183> adikov <94> estin <1510> (5748)

16:11 ei <1487> oun <3767> en <1722> tw <3588> adikw <94> mamwna <3126> pistoi <4103> ouk <3756> egenesye <1096> (5633) to <3588> alhyinon <228> tiv <5101> umin <5213> pisteusei <4100> (5692)

16:12 kai <2532> ei <1487> en <1722> tw <3588> allotriw <245> pistoi <4103> ouk <3756> egenesye <1096> (5633) to <3588> hmeteron <2251> tiv <5101> dwsei <1325> (5692) umin <5213>TIP #15: To dig deeper, please read related articles at bible.org (via Articles Tab). [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org