NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Luke 16:22-31

16:22 egeneto <1096> (5633) de <1161> apoyanein <599> (5629) ton <3588> ptwcon <4434> kai <2532> apenecyhnai <667> (5683) auton <846> upo <5259> twn <3588> aggelwn <32> eiv <1519> ton <3588> kolpon <2859> abraam <11> apeyanen <599> (5627) de <1161> kai <2532> o <3588> plousiov <4145> kai <2532> etafh <2290> (5648)

16:23 kai <2532> en <1722> tw <3588> adh <86> eparav <1869> (5660) touv <3588> ofyalmouv <3788> autou <846> uparcwn <5225> (5723) en <1722> basanoiv <931> ora <3708> (5719) abraam <11> apo <575> makroyen <3113> kai <2532> lazaron <2976> en <1722> toiv <3588> kolpoiv <2859> autou <846>

16:24 kai <2532> autov <846> fwnhsav <5455> (5660) eipen <2036> (5627) pater <3962> abraam <11> elehson <1653> (5657) me <3165> kai <2532> pemqon <3992> (5657) lazaron <2976> ina <2443> baqh <911> (5661) to <3588> akron <206> tou <3588> daktulou <1147> autou <846> udatov <5204> kai <2532> kataquxh <2711> (5661) thn <3588> glwssan <1100> mou <3450> oti <3754> odunwmai <3600> (5743) en <1722> th <3588> flogi <5395> tauth <3778>

16:25 eipen <2036> (5627) de <1161> abraam <11> teknon <5043> mnhsyhti <3415> (5682) oti <3754> apelabev <618> (5627) ta <3588> agaya <18> sou <4675> en <1722> th <3588> zwh <2222> sou <4675> kai <2532> lazarov <2976> omoiwv <3668> ta <3588> kaka <2556> nun <3568> de <1161> wde <5602> parakaleitai <3870> (5743) su <4771> de <1161> odunasai <3600> (5743)

16:26 kai <2532> en <1722> pasin <3956> toutoiv <5125> metaxu <3342> hmwn <2257> kai <2532> umwn <5216> casma <5490> mega <3173> esthriktai <4741> (5769) opwv <3704> oi <3588> yelontev <2309> (5723) diabhnai <1224> (5629) enyen <1759> prov <4314> umav <5209> mh <3361> dunwntai <1410> (5741) mhde <3366> ekeiyen <1564> prov <4314> hmav <2248> diaperwsin <1276> (5725)

16:27 eipen <2036> (5627) de <1161> erwtw <2065> (5719) se <4571> oun <3767> pater <3962> ina <2443> pemqhv <3992> (5661) auton <846> eiv <1519> ton <3588> oikon <3624> tou <3588> patrov <3962> mou <3450>

16:28 ecw <2192> (5719) gar <1063> pente <4002> adelfouv <80> opwv <3704> diamarturhtai <1263> (5741) autoiv <846> ina <2443> mh <3361> kai <2532> autoi <846> elywsin <2064> (5632) eiv <1519> ton <3588> topon <5117> touton <5126> thv <3588> basanou <931>

16:29 legei <3004> (5719) de <1161> abraam <11> ecousin <2192> (5719) mwusea <3475> kai <2532> touv <3588> profhtav <4396> akousatwsan <191> (5657) autwn <846>

16:30 o <3588> de <1161> eipen <2036> (5627) ouci <3780> pater <3962> abraam <11> all <235> ean <1437> tiv <5100> apo <575> nekrwn <3498> poreuyh <4198> (5680) prov <4314> autouv <846> metanohsousin <3340> (5692)

16:31 eipen <2036> (5627) de <1161> autw <846> ei <1487> mwusewv <3475> kai <2532> twn <3588> profhtwn <4396> ouk <3756> akouousin <191> (5719) oud <3761> ean <1437> tiv <5100> ek <1537> nekrwn <3498> anasth <450> (5632) peisyhsontai <3982> (5701)TIP #26: To open links on Discovery Box in a new window, use the right click. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org