NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Luke 16:1-8

16:1 elegen <3004> (5707) de <1161> kai <2532> prov <4314> touv <3588> mayhtav <3101> anyrwpov <444> tiv <5100> hn <1510> (5713) plousiov <4145> ov <3739> eicen <2192> (5707) oikonomon <3623> kai <2532> outov <3778> dieblhyh <1225> (5681) autw <846> wv <5613> diaskorpizwn <1287> (5723) ta <3588> uparconta <5224> (5723) autou <846>

16:2 kai <2532> fwnhsav <5455> (5660) auton <846> eipen <2036> (5627) autw <846> ti <5101> touto <5124> akouw <191> (5719) peri <4012> sou <4675> apodov <591> (5628) ton <3588> logon <3056> thv <3588> oikonomiav <3622> sou <4675> ou <3756> gar <1063> dunh <1410> (5736) eti <2089> oikonomein <3621> (5721)

16:3 eipen <2036> (5627) de <1161> en <1722> eautw <1438> o <3588> oikonomov <3623> ti <5101> poihsw <4160> (5661) oti <3754> o <3588> kuriov <2962> mou <3450> afaireitai <851> (5731) thn <3588> oikonomian <3622> ap <575> emou <1700> skaptein <4626> (5721) ouk <3756> iscuw <2480> (5719) epaitein <1871> (5721) aiscunomai <153> (5727)

16:4 egnwn <1097> (5627) ti <5101> poihsw <4160> (5692) ina <2443> otan <3752> metastayw <3179> (5686) ek <1537> thv <3588> oikonomiav <3622> dexwntai <1209> (5667) me <3165> eiv <1519> touv <3588> oikouv <3624> eautwn <1438>

16:5 kai <2532> proskalesamenov <4341> (5666) ena <1520> ekaston <1538> twn <3588> creofeiletwn <5533> tou <3588> kuriou <2962> eautou <1438> elegen <3004> (5707) tw <3588> prwtw <4413> poson <4214> ofeileiv <3784> (5719) tw <3588> kuriw <2962> mou <3450>

16:6 o <3588> de <1161> eipen <2036> (5627) ekaton <1540> batouv <943> elaiou <1637> o <3588> de <1161> eipen <2036> (5627) autw <846> dexai <1209> (5663) sou <4675> ta <3588> grammata <1121> kai <2532> kayisav <2523> (5660) tacewv <5030> graqon <1125> (5657) penthkonta <4004>

16:7 epeita <1899> eterw <2087> eipen <2036> (5627) su <4771> de <1161> poson <4214> ofeileiv <3784> (5719) o <3588> de <1161> eipen <2036> (5627) ekaton <1540> korouv <2884> sitou <4621> legei <3004> (5719) autw <846> dexai <1209> (5663) sou <4675> ta <3588> grammata <1121> kai <2532> graqon <1125> (5657) ogdohkonta <3589>

16:8 kai <2532> ephnesen <1867> (5656) o <3588> kuriov <2962> ton <3588> oikonomon <3623> thv <3588> adikiav <93> oti <3754> fronimwv <5430> epoihsen <4160> (5656) oti <3754> oi <3588> uioi <5207> tou <3588> aiwnov <165> toutou <5127> fronimwteroi <5429> uper <5228> touv <3588> uiouv <5207> tou <3588> fwtov <5457> eiv <1519> thn <3588> genean <1074> thn <3588> eautwn <1438> eisin <1510> (5748)TIP #02: Try using wildcards "*" or "?" for b?tter wor* searches. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org