NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Luke 15:8-10

15:8 h <2228> tiv <5101> gunh <1135> dracmav <1406> ecousa <2192> (5723) deka <1176> ean <1437> apolesh <622> (5661) dracmhn <1406> mian <1520> ouci <3780> aptei <681> (5719) lucnon <3088> kai <2532> saroi <4563> (5719) thn <3588> oikian <3614> kai <2532> zhtei <2212> (5719) epimelwv <1960> ewv <2193> ou <3739> eurh <2147> (5632)

15:9 kai <2532> eurousa <2147> (5631) sugkalei <4779> (5719) tav <3588> filav <5384> kai <2532> geitonav <1069> legousa <3004> (5723) sugcarhte <4796> (5645) moi <3427> oti <3754> euron <2147> (5627) thn <3588> dracmhn <1406> hn <3739> apwlesa <622> (5656)

15:10 outwv <3779> legw <3004> (5719) umin <5213> ginetai <1096> (5736) cara <5479> enwpion <1799> twn <3588> aggelwn <32> tou <3588> yeou <2316> epi <1909> eni <1520> amartwlw <268> metanoounti <3340> (5723)TIP #09: Tell your friends ... become a ministry partner ... use the NET Bible on your site. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org