NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Luke 15:20-24

15:20 kai <2532> anastav <450> (5631) hlyen <2064> (5627) prov <4314> ton <3588> patera <3962> eautou <1438> eti <2089> de <1161> autou <846> makran <3112> apecontov <568> (5723) eiden <1492> (5627) auton <846> o <3588> pathr <3962> autou <846> kai <2532> esplagcnisyh <4697> (5675) kai <2532> dramwn <5143> (5631) epepesen <1968> (5627) epi <1909> ton <3588> trachlon <5137> autou <846> kai <2532> katefilhsen <2705> (5656) auton <846>

15:21 eipen <2036> (5627) de <1161> o <3588> uiov <5207> autw <846> pater <3962> hmarton <264> (5627) eiv <1519> ton <3588> ouranon <3772> kai <2532> enwpion <1799> sou <4675> ouketi <3765> eimi <1510> (5748) axiov <514> klhyhnai <2564> (5683) uiov <5207> sou <4675> [poihson <4160> (5657) me <3165> wv <5613> ena <1520> twn <3588> misyiwn <3407> sou] <4675>

15:22 eipen <2036> (5627) de <1161> o <3588> pathr <3962> prov <4314> touv <3588> doulouv <1401> autou <846> tacu <5035> exenegkate <1627> (5657) stolhn <4749> thn <3588> prwthn <4413> kai <2532> endusate <1746> (5657) auton <846> kai <2532> dote <1325> (5628) daktulion <1146> eiv <1519> thn <3588> ceira <5495> autou <846> kai <2532> upodhmata <5266> eiv <1519> touv <3588> podav <4228>

15:23 kai <2532> ferete <5342> (5720) ton <3588> moscon <3448> ton <3588> siteuton <4618> yusate <2380> (5657) kai <2532> fagontev <5315> (5631) eufranywmen <2165> (5686)

15:24 oti <3754> outov <3778> o <3588> uiov <5207> mou <3450> nekrov <3498> hn <1510> (5713) kai <2532> anezhsen <326> (5656) hn <1510> (5713) apolwlwv <622> (5756) kai <2532> eureyh <2147> (5681) kai <2532> hrxanto <756> (5662) eufrainesyai <2165> (5745)TIP #15: To dig deeper, please read related articles at bible.org (via Articles Tab). [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org