NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Luke 9:51

9:51 egeneto <1096> (5633) de <1161> en <1722> tw <3588> sumplhrousyai <4845> (5745) tav <3588> hmerav <2250> thv <3588> analhmqewv <354> autou <846> kai <2532> autov <846> to <3588> proswpon <4383> esthrisen <4741> (5656) tou <3588> poreuesyai <4198> (5738) eiv <1519> ierousalhm <2419>

Luke 9:53

9:53 kai <2532> ouk <3756> edexanto <1209> (5662) auton <846> oti <3754> to <3588> proswpon <4383> autou <846> hn <1510> (5713) poreuomenon <4198> (5740) eiv <1519> ierousalhm <2419>TIP #02: Try using wildcards "*" or "?" for b?tter wor* searches. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org