NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Luke 9:34-35

9:34 tauta <5023> de <1161> autou <846> legontov <3004> (5723) egeneto <1096> (5633) nefelh <3507> kai <2532> epeskiazen <1982> (5707) autouv <846> efobhyhsan <5399> (5675) de <1161> en <1722> tw <3588> eiselyein <1525> (5629) autouv <846> eiv <1519> thn <3588> nefelhn <3507>

9:35 kai <2532> fwnh <5456> egeneto <1096> (5633) ek <1537> thv <3588> nefelhv <3507> legousa <3004> (5723) outov <3778> estin <1510> (5748) o <3588> uiov <5207> mou <3450> o <3588> eklelegmenov <1586> (5772) autou <846> akouete <191> (5720)TIP #04: Try using range (OT and NT) to better focus your searches. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org