NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Luke 8:37-38

8:37 kai <2532> hrwthsen <2065> (5656) auton <846> apan <537> to <3588> plhyov <4128> thv <3588> pericwrou <4066> twn <3588> gerashnwn <1046> apelyein <565> (5629) ap <575> autwn <846> oti <3754> fobw <5401> megalw <3173> suneiconto <4912> (5712) autov <846> de <1161> embav <1684> (5631) eiv <1519> ploion <4143> upestreqen <5290> (5656)

8:38 edeito <1189> (5711) de <1161> autou <846> o <3588> anhr <435> af <575> ou <3739> exelhluyei <1831> (5715) ta <3588> daimonia <1140> einai <1510> (5750) sun <4862> autw <846> apelusen <630> (5656) de <1161> auton <846> legwn <3004> (5723)TIP #06: On Bible View and Passage View, drag the yellow bar to adjust your screen. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org