NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Luke 7:42-47

7:42 mh <3361> econtwn <2192> (5723) autwn <846> apodounai <591> (5629) amfoteroiv <297> ecarisato <5483> (5662) tiv <5101> oun <3767> autwn <846> pleion <4119> agaphsei <25> (5692) auton <846>

7:43 apokriyeiv <611> (5679) simwn <4613> eipen <2036> (5627) upolambanw <5274> (5719) oti <3754> w <3739> to <3588> pleion <4119> ecarisato <5483> (5662) o <3588> de <1161> eipen <2036> (5627) autw <846> orywv <3723> ekrinav <2919> (5656)

7:44 kai <2532> strafeiv <4762> (5651) prov <4314> thn <3588> gunaika <1135> tw <3588> simwni <4613> efh <5346> (5713) blepeiv <991> (5719) tauthn <3778> thn <3588> gunaika <1135> eishlyon <1525> (5627) sou <4675> eiv <1519> thn <3588> oikian <3614> udwr <5204> moi <3427> epi <1909> podav <4228> ouk <3756> edwkav <1325> (5656) auth <846> de <1161> toiv <3588> dakrusin <1144> ebrexen <1026> (5656) mou <3450> touv <3588> podav <4228> kai <2532> taiv <3588> yrixin <2359> authv <846> exemaxen <1591> (5656)

7:45 filhma <5370> moi <3427> ouk <3756> edwkav <1325> (5656) auth <846> de <1161> af <575> hv <3739> eishlyon <1525> (5627) ou <3756> dielipen <1257> (5627) katafilousa <2705> (5723) mou <3450> touv <3588> podav <4228>

7:46 elaiw <1637> thn <3588> kefalhn <2776> mou <3450> ouk <3756> hleiqav <218> (5656) auth <846> de <1161> murw <3464> hleiqen <218> (5656) touv <3588> podav <4228> mou <3450>

7:47 ou <3739> carin <5484> legw <3004> (5719) soi <4671> afewntai <863> (5769) ai <3588> amartiai <266> authv <846> ai <3588> pollai <4183> oti <3754> hgaphsen <25> (5656) polu <4183> w <3739> de <1161> oligon <3641> afietai <863> (5743) oligon <3641> agapa <25> (5719)TIP #17: Navigate the Study Dictionary using word-wheel index or search box. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org