NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Luke 7:34-36

7:34 elhluyen <2064> (5754) o <3588> uiov <5207> tou <3588> anyrwpou <444> esyiwn <2068> (5723) kai <2532> pinwn <4095> (5723) kai <2532> legete <3004> (5719) idou <2400> (5628) anyrwpov <444> fagov <5314> kai <2532> oinopothv <3630> filov <5384> telwnwn <5057> kai <2532> amartwlwn <268>

7:35 kai <2532> edikaiwyh <1344> (5681) h <3588> sofia <4678> apo <575> pantwn <3956> twn <3588> teknwn <5043> authv <846>

7:36 hrwta <2065> (5707) de <1161> tiv <5100> auton <846> twn <3588> farisaiwn <5330> ina <2443> fagh <5315> (5632) met <3326> autou <846> kai <2532> eiselywn <1525> (5631) eiv <1519> ton <3588> oikon <3624> tou <3588> farisaiou <5330> katekliyh <2625> (5681)TIP #15: To dig deeper, please read related articles at bible.org (via Articles Tab). [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org