NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Luke 5:1-3

5:1 egeneto <1096> (5633) de <1161> en <1722> tw <3588> ton <3588> oclon <3793> epikeisyai <1945> (5738) autw <846> kai <2532> akouein <191> (5721) ton <3588> logon <3056> tou <3588> yeou <2316> kai <2532> autov <846> hn <1510> (5713) estwv <2476> (5761) para <3844> thn <3588> limnhn <3041> gennhsaret <1082>

5:2 kai <2532> eiden <1492> (5627) ploia <4143> duo <1417> estwta <2476> (5761) para <3844> thn <3588> limnhn <3041> oi <3588> de <1161> alieiv <231> ap <575> autwn <846> apobantev <576> (5631) eplunon <4150> (5707) ta <3588> diktua <1350>

5:3 embav <1684> (5631) de <1161> eiv <1519> en <1520> twn <3588> ploiwn <4143> o <3739> hn <1510> (5713) simwnov <4613> hrwthsen <2065> (5656) auton <846> apo <575> thv <3588> ghv <1093> epanagagein <1877> (5629) oligon <3641> kayisav <2523> (5660) de <1161> ek <1537> tou <3588> ploiou <4143> edidasken <1321> (5707) touv <3588> oclouv <3793>TIP #13: Chapter View to explore chapters; Verse View for analyzing verses; Passage View for displaying list of verses. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org