NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Luke 4:8

4:8 kai <2532> apokriyeiv <611> (5679) o <3588> ihsouv <2424> eipen <2036> (5627) autw <846> gegraptai <1125> (5769) kurion <2962> ton <3588> yeon <2316> sou <4675> proskunhseiv <4352> (5692) kai <2532> autw <846> monw <3441> latreuseiv <3000> (5692)

Luke 4:10

4:10 gegraptai <1125> (5769) gar <1063> oti <3754> toiv <3588> aggeloiv <32> autou <846> enteleitai <1781> (5699) peri <4012> sou <4675> tou <3588> diafulaxai <1314> (5658) se <4571>TIP #06: On Bible View and Passage View, drag the yellow bar to adjust your screen. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org