NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Luke 4:43-44

4:43 o <3588> de <1161> eipen <2036> (5627) prov <4314> autouv <846> oti <3754> kai <2532> taiv <3588> eteraiv <2087> polesin <4172> euaggelisasyai <2097> (5670) me <3165> dei <1163> (5904) thn <3588> basileian <932> tou <3588> yeou <2316> oti <3754> epi <1909> touto <5124> apestalhn <649> (5648)

4:44 kai <2532> hn <1510> (5713) khrusswn <2784> (5723) eiv <1519> tav <3588> sunagwgav <4864> thv <3588> ioudaiav <2449>TIP #04: Try using range (OT and NT) to better focus your searches. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org