NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Luke 2:25

2:25 kai <2532> idou <2400> (5628) anyrwpov <444> hn <1510> (5713) en <1722> ierousalhm <2419> w <3739> onoma <3686> sumewn <4826> kai <2532> o <3588> anyrwpov <444> outov <3778> dikaiov <1342> kai <2532> eulabhv <2126> prosdecomenov <4327> (5740) paraklhsin <3874> tou <3588> israhl <2474> kai <2532> pneuma <4151> hn <1510> (5713) agion <39> ep <1909> auton <846>

Luke 2:38

2:38 kai <2532> auth <846> th <3588> wra <5610> epistasa <2186> (5631) anywmologeito <437> (5711) tw <3588> yew <2316> kai <2532> elalei <2980> (5707) peri <4012> autou <846> pasin <3956> toiv <3588> prosdecomenoiv <4327> (5740) lutrwsin <3085> ierousalhm <2419>TIP #11: Use Fonts Page to download/install fonts if Greek or Hebrew texts look funny. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org