NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Luke 24:44-46

24:44 eipen <2036> (5627) de <1161> prov <4314> autouv <846> outoi <3778> oi <3588> logoi <3056> mou <3450> ouv <3739> elalhsa <2980> (5656) prov <4314> umav <5209> eti <2089> wn <1510> (5752) sun <4862> umin <5213> oti <3754> dei <1163> (5904) plhrwyhnai <4137> (5683) panta <3956> ta <3588> gegrammena <1125> (5772) en <1722> tw <3588> nomw <3551> mwusewv <3475> kai <2532> toiv <3588> profhtaiv <4396> kai <2532> qalmoiv <5568> peri <4012> emou <1700>

24:45 tote <5119> dihnoixen <1272> (5656) autwn <846> ton <3588> noun <3563> tou <3588> sunienai <4920> (5721) tav <3588> grafav <1124>

24:46 kai <2532> eipen <2036> (5627) autoiv <846> oti <3754> outwv <3779> gegraptai <1125> (5769) payein <3958> (5629) ton <3588> criston <5547> kai <2532> anasthnai <450> (5629) ek <1537> nekrwn <3498> th <3588> trith <5154> hmera <2250>TIP #14: Use the Universal Search Box for either chapter, verse, references or word searches or Strong Numbers. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org