NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Luke 24:43-47

24:43 kai <2532> labwn <2983> (5631) enwpion <1799> autwn <846> efagen <5315> (5627)

24:44 eipen <2036> (5627) de <1161> prov <4314> autouv <846> outoi <3778> oi <3588> logoi <3056> mou <3450> ouv <3739> elalhsa <2980> (5656) prov <4314> umav <5209> eti <2089> wn <1510> (5752) sun <4862> umin <5213> oti <3754> dei <1163> (5904) plhrwyhnai <4137> (5683) panta <3956> ta <3588> gegrammena <1125> (5772) en <1722> tw <3588> nomw <3551> mwusewv <3475> kai <2532> toiv <3588> profhtaiv <4396> kai <2532> qalmoiv <5568> peri <4012> emou <1700>

24:45 tote <5119> dihnoixen <1272> (5656) autwn <846> ton <3588> noun <3563> tou <3588> sunienai <4920> (5721) tav <3588> grafav <1124>

24:46 kai <2532> eipen <2036> (5627) autoiv <846> oti <3754> outwv <3779> gegraptai <1125> (5769) payein <3958> (5629) ton <3588> criston <5547> kai <2532> anasthnai <450> (5629) ek <1537> nekrwn <3498> th <3588> trith <5154> hmera <2250>

24:47 kai <2532> khrucyhnai <2784> (5683) epi <1909> tw <3588> onomati <3686> autou <846> metanoian <3341> eiv <1519> afesin <859> amartiwn <266> eiv <1519> panta <3956> ta <3588> eynh <1484> arxamenoi <757> (5671) apo <575> ierousalhm <2419>TIP #08: Use the Strong Number links to learn about the original Hebrew and Greek text. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org