NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Luke 24:28-29

24:28 kai <2532> hggisan <1448> (5656) eiv <1519> thn <3588> kwmhn <2968> ou <3757> eporeuonto <4198> (5711) kai <2532> autov <846> prosepoihsato <4364> (5668) porrwteron <4208> poreuesyai <4198> (5738)

24:29 kai <2532> parebiasanto <3849> (5662) auton <846> legontev <3004> (5723) meinon <3306> (5657) mey <3326> hmwn <2257> oti <3754> prov <4314> esperan <2073> estin <1510> (5748) kai <2532> kekliken <2827> (5758) hdh <2235> h <3588> hmera <2250> kai <2532> eishlyen <1525> (5627) tou <3588> meinai <3306> (5658) sun <4862> autoiv <846>TIP #02: Try using wildcards "*" or "?" for b?tter wor* searches. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org