NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Luke 24:27

24:27 kai <2532> arxamenov <756> (5671) apo <575> mwusewv <3475> kai <2532> apo <575> pantwn <3956> twn <3588> profhtwn <4396> diermhneusen <1329> (5656) autoiv <846> en <1722> pasaiv <3956> taiv <3588> grafaiv <1124> ta <3588> peri <4012> eautou <1438>

Luke 24:44

24:44 eipen <2036> (5627) de <1161> prov <4314> autouv <846> outoi <3778> oi <3588> logoi <3056> mou <3450> ouv <3739> elalhsa <2980> (5656) prov <4314> umav <5209> eti <2089> wn <1510> (5752) sun <4862> umin <5213> oti <3754> dei <1163> (5904) plhrwyhnai <4137> (5683) panta <3956> ta <3588> gegrammena <1125> (5772) en <1722> tw <3588> nomw <3551> mwusewv <3475> kai <2532> toiv <3588> profhtaiv <4396> kai <2532> qalmoiv <5568> peri <4012> emou <1700>TIP #05: Try Double Clicking on any word for instant search. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org