NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Luke 24:19-21

24:19 kai <2532> eipen <2036> (5627) autoiv <846> poia <4169> oi <3588> de <1161> eipan <3004> (5627) autw <846> ta <3588> peri <4012> ihsou <2424> tou <3588> nazarhnou <3479> ov <3739> egeneto <1096> (5633) anhr <435> profhthv <4396> dunatov <1415> en <1722> ergw <2041> kai <2532> logw <3056> enantion <1726> tou <3588> yeou <2316> kai <2532> pantov <3956> tou <3588> laou <2992>

24:20 opwv <3704> te <5037> paredwkan <3860> (5656) auton <846> oi <3588> arciereiv <749> kai <2532> oi <3588> arcontev <758> hmwn <2257> eiv <1519> krima <2917> yanatou <2288> kai <2532> estaurwsan <4717> (5656) auton <846>

24:21 hmeiv <2249> de <1161> hlpizomen <1679> (5707) oti <3754> autov <846> estin <1510> (5748) o <3588> mellwn <3195> (5723) lutrousyai <3084> (5733) ton <3588> israhl <2474> alla <235> ge <1065> kai <2532> sun <4862> pasin <3956> toutoiv <5125> trithn <5154> tauthn <3778> hmeran <2250> agei <71> (5719) af <575> ou <3739> tauta <5023> egeneto <1096> (5633)TIP #02: Try using wildcards "*" or "?" for b?tter wor* searches. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org