NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Luke 23:39-40

23:39 eiv <1520> de <1161> twn <3588> kremasyentwn <2910> (5685) kakourgwn <2557> eblasfhmei <987> (5707) auton <846> ouci <3780> su <4771> ei <1487> o <3588> cristov <5547> swson <4982> (5657) seauton <4572> kai <2532> hmav <2248>

23:40 apokriyeiv <611> (5679) de <1161> o <3588> eterov <2087> epitimwn <2008> (5723) autw <846> efh <5346> (5713) oude <3761> fobh <5399> (5736) su <4771> ton <3588> yeon <2316> oti <3754> en <1722> tw <3588> autw <846> krimati <2917> ei <1510> (5748)TIP #18: Strengthen your daily devotional life with NET Bible Daily Reading Plan. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org