NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Luke 23:23-25

23:23 oi <3588> de <1161> epekeinto <1945> (5711) fwnaiv <5456> megalaiv <3173> aitoumenoi <154> (5734) auton <846> staurwyhnai <4717> (5683) kai <2532> katiscuon <2729> (5707) ai <3588> fwnai <5456> autwn <846>

23:24 kai <2532> pilatov <4091> epekrinen <1948> (5656) genesyai <1096> (5635) to <3588> aithma <155> autwn <846>

23:25 apelusen <630> (5656) de <1161> ton <3588> dia <1223> stasin <4714> kai <2532> fonon <5408> beblhmenon <906> (5772) eiv <1519> fulakhn <5438> on <3739> htounto <154> (5710) ton <3588> de <1161> ihsoun <2424> paredwken <3860> (5656) tw <3588> yelhmati <2307> autwn <846>TIP #14: Use the Universal Search Box for either chapter, verse, references or word searches or Strong Numbers. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org