NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Luke 23:23-24

23:23 oi <3588> de <1161> epekeinto <1945> (5711) fwnaiv <5456> megalaiv <3173> aitoumenoi <154> (5734) auton <846> staurwyhnai <4717> (5683) kai <2532> katiscuon <2729> (5707) ai <3588> fwnai <5456> autwn <846>

23:24 kai <2532> pilatov <4091> epekrinen <1948> (5656) genesyai <1096> (5635) to <3588> aithma <155> autwn <846>TIP #08: Use the Strong Number links to learn about the original Hebrew and Greek text. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org