NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Luke 23:11

23:11 exouyenhsav <1848> (5660) de <1161> auton <846> o <3588> hrwdhv <2264> sun <4862> toiv <3588> strateumasin <4753> autou <846> kai <2532> empaixav <1702> (5660) peribalwn <4016> (5631) esyhta <2066> lampran <2986> anepemqen <375> (5656) auton <846> tw <3588> pilatw <4091>

Luke 23:35-37

23:35 kai <2532> eisthkei <2476> (5715) o <3588> laov <2992> yewrwn <2334> (5723) exemukthrizon <1592> (5707) de <1161> kai <2532> oi <3588> arcontev <758> legontev <3004> (5723) allouv <243> eswsen <4982> (5656) swsatw <4982> (5657) eauton <1438> ei <1487> outov <3778> estin <1510> (5748) o <3588> cristov <5547> tou <3588> yeou <2316> o <3588> eklektov <1588>

23:36 enepaixan <1702> (5656) de <1161> autw <846> kai <2532> oi <3588> stratiwtai <4757> prosercomenoi <4334> (5740) oxov <3690> prosferontev <4374> (5723) autw <846>

23:37 kai <2532> legontev <3004> (5723) ei <1487> su <4771> ei <1510> (5748) o <3588> basileuv <935> twn <3588> ioudaiwn <2453> swson <4982> (5657) seauton <4572>TIP #08: Use the Strong Number links to learn about the original Hebrew and Greek text. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org