NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Luke 22:52-53

22:52 eipen <2036> (5627) de <1161> ihsouv <2424> prov <4314> touv <3588> paragenomenouv <3854> (5637) ep <1909> auton <846> arciereiv <749> kai <2532> strathgouv <4755> tou <3588> ierou <2411> kai <2532> presbuterouv <4245> wv <5613> epi <1909> lhsthn <3027> exhlyate <1831> (5656) meta <3326> macairwn <3162> kai <2532> xulwn <3586>

22:53 kay <2596> hmeran <2250> ontov <1510> (5752) mou <3450> mey <3326> umwn <5216> en <1722> tw <3588> ierw <2411> ouk <3756> exeteinate <1614> (5656) tav <3588> ceirav <5495> ep <1909> eme <1691> all <235> auth <3778> estin <1510> (5748) umwn <5216> h <3588> wra <5610> kai <2532> h <3588> exousia <1849> tou <3588> skotouv <4655>TIP #18: Strengthen your daily devotional life with NET Bible Daily Reading Plan. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org