NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Luke 22:47-48

22:47 eti <2089> autou <846> lalountov <2980> (5723) idou <2400> (5628) oclov <3793> kai <2532> o <3588> legomenov <3004> (5746) ioudav <2455> eiv <1520> twn <3588> dwdeka <1427> prohrceto <4281> (5711) autouv <846> kai <2532> hggisen <1448> (5656) tw <3588> ihsou <2424> filhsai <5368> (5658) auton <846>

22:48 ihsouv <2424> de <1161> eipen <2036> (5627) autw <846> iouda <2455> filhmati <5370> ton <3588> uion <5207> tou <3588> anyrwpou <444> paradidwv <3860> (5719)TIP #07: Use the Discovery Box to further explore word(s) and verse(s). [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org