NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Luke 20:16-18

20:16 eleusetai <2064> (5695) kai <2532> apolesei <622> (5692) touv <3588> gewrgouv <1092> toutouv <5128> kai <2532> dwsei <1325> (5692) ton <3588> ampelwna <290> alloiv <243> akousantev <191> (5660) de <1161> eipan <3004> (5627) mh <3361> genoito <1096> (5636)

20:17 o <3588> de <1161> embleqav <1689> (5660) autoiv <846> eipen <2036> (5627) ti <5101> oun <3767> estin <1510> (5748) to <3588> gegrammenon <1125> (5772) touto <5124> liyon <3037> on <3739> apedokimasan <593> (5656) oi <3588> oikodomountev <3618> (5723) outov <3778> egenhyh <1096> (5675) eiv <1519> kefalhn <2776> gwniav <1137>

20:18 pav <3956> o <3588> peswn <4098> (5631) ep <1909> ekeinon <1565> ton <3588> liyon <3037> sunylasyhsetai <4917> (5701) ef <1909> on <3739> d <1161> an <302> pesh <4098> (5632) likmhsei <3039> (5692) auton <846>TIP #01: Welcome to the NEXT Bible Web Interface and Study System!! [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org