NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Luke 1:72-73

1:72 poihsai <4160> (5658) eleov <1656> meta <3326> twn <3588> paterwn <3962> hmwn <2257> kai <2532> mnhsyhnai <3415> (5683) diayhkhv <1242> agiav <40> autou <846>

1:73 orkon <3727> on <3739> wmosen <3660> (5656) prov <4314> abraam <11> ton <3588> patera <3962> hmwn <2257> tou <3588> dounai <1325> (5629) hmin <2254>TIP #11: Use Fonts Page to download/install fonts if Greek or Hebrew texts look funny. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org