NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Luke 1:16-17

1:16 kai <2532> pollouv <4183> twn <3588> uiwn <5207> israhl <2474> epistreqei <1994> (5692) epi <1909> kurion <2962> ton <3588> yeon <2316> autwn <846>

1:17 kai <2532> autov <846> proeleusetai <4281> (5695) enwpion <1799> autou <846> en <1722> pneumati <4151> kai <2532> dunamei <1411> hliou <2243> epistreqai <1994> (5658) kardiav <2588> paterwn <3962> epi <1909> tekna <5043> kai <2532> apeiyeiv <545> en <1722> fronhsei <5428> dikaiwn <1342> etoimasai <2090> (5658) kuriw <2962> laon <2992> kateskeuasmenon <2680> (5772)TIP #04: Try using range (OT and NT) to better focus your searches. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org